Projekty (ukončené)

Projekty (ukončené)

Zobrazuji 1 - 242 z 242

 • Technologická a metodická podpora Státní inventarizace lesů Ruské federace (GIL RF)
  Zadavatel: ROSLESINFORG Rusko (2007 - 2014)
 • Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny (SP/2d1/93/07)
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2007 - 2011)
 • Model sortimentace stojícího dříví pro lesní celky ve správě VLS, s. p.
  Zadavatel: Vojenské lesy a statky, s. p. (2006 - 2008)
 • Inventarizace škod zvěří v lesních porostech a na zemědělských kulturách v České republice
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2005 - 2007)
 • Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v podmínkách Moravsko-slezských Beskyd (LASPROBES)
  Zadavatel: Grantová služba LČR (2009 - 2014)
 • CzechCarbo - Studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech evropského projektu CARBOEUROPE
  (VaV 640/18/03)
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2003 - 2007)
 • Technologická a metodická podpora irské národní inventarizace lesů I
  Zadavatel: Oddělení zemědělství, rybářství a potravinářství, Forest Service, Irsko (2003 - 2007)
 • TechInLes - Transfer pokročilých metodických a technologických poznatků v oblasti inventarizace lesních ekosystémů (Projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR určený pro Ukrajinu)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2004 - 2006)
 • Models for Adaptive Forest Management - MOTIVE
  Zadavatel: Evropská komise (2009 - 2013)
 • TechInLes II - Transfer pokročilých metodických a technologických poznatků v oblasti inventarizace lesních ekosystémů (Projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR určený pro Ukrajinu)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2008 - 2011)
 • Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, Vietnam
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2007 - 2009)
 • Carbon Monitoring Campaign in INFAPRO, Sabah, Malaysia I
  Zadavatel: Nadace FACE, Arnhem, Holandsko (2007)
 • Carbon Monitoring Campaign in the UWA-Face Projects in Kibale National Park, Uganda
  Zadavatel: Nadace FACE, Arnhem, Holandsko (2008)
 • EFORWOOD - Nástroje pro hodnocení dopadů lesnicko-dřevařského řetězce na trvale udržitelný rozvoj
  Zadavatel: Evropská komise (2005 - 2009)
 • Velkoplošná inventarizace lesů České republiky
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1994 - 2000)
 • Růstové modely hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, buk, dub)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1994)
 • Růstové tabulky hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, buk)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1994)
 • Sortimentace nastojato (TREEMODEL) - Irsko
  Zadavatel: COFORD Irsko (2007)
 • SCEFORMA (Scénářová analýza udržitelné produkce dřeva pro různé režimy hospodaření v lesích)
  Zadavatel: Evropská unie (1999 - 2002)
 • Metodika monitoringu zásob uhlíku pro projekty FACE
  Zadavatel: Nadace FACE, Arnhem, Holandsko (2000 - 2002)
 • Norunda Central Tower Site - Field-Map survey 2001
  Zadavatel: Fakulta geografie, Univerzita Lund, Švédsko (2001)
 • Studie EEC 2152/2003 zaměřená na adjustaci a harmonizaci metodik pro potřeby kvantifikace uhlíkových zásob v evropských lesích
  Zadavatel: EC-Joint Research Centre, Itálie (2007 - 2009)
 • Tvorba lesních hospodářských plánů na Kapverdských ostrovech
  Zadavatel: General Department for Agriculture, Animal Husbandry, Forestry and Rural Engineering (DGASP), Praia, Kapverdy (2015 - 2016)
 • Technologická a metodická podpora národní inventarizace lesů na Slovensku II
  Zadavatel: NLC - Národní lesnické centrum, Slovensko (2015 - 2017)
 • Analýza s návrhem legislativního řešení specifické péče o lesy zvláštního určení v NP
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2015)
 • Odborné posouzení stavu populace tisu červeného v EVL Hřebečovský hřbet (PP Pod Skálou)
  Zadavatel: nejsou (2015)
 • Metodický podklad pro kvantifikaci emisí a propadů skleníkových plynů z činností obhospodařování orné půdy (Cropland Management) a luk a pastvin (Grazing Land Management) podle článku 3.4 Kjótského protokolu
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2015)
 • Analýza Národních emisních inventur (NIR) vybraných států EU s ohledem na zdroje a kvalitu vstupních dat pro kategorie sektorů Zemědělství a LULUCF a konkrétní použité metodické postupy
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2015)
 • Průzkum zemského pokryvu (CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR)
  Zadavatel: Norské fondy (2015)
 • Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorčaní sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opaření k posílení jejich stabililty a biodiverzity
  Zadavatel: Norské fondy (2015 - 2016)
 • Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (FRAMEADAPT)
  Zadavatel: Norské fondy (2015 - 2016)
 • Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2014 - 2015)
 • Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních porostech VLS ČR
  Zadavatel: Vojenské lesy a statky, s. p., divize Mimoň (2015)
 • Zaměřování vodních zdrojů a HÚL na Kapverdských ostrovech
  Zadavatel: General Department for Agriculture, Animal Husbandry, Forestry and Rural Engineering (DGASP), Praia, Kapverdy (2015)
 • Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictvi? /ACECZECHFOR/
  Zadavatel: Grantová agentura České republiky (2013 - 2016)
 • ARANGE - Advanced multifunctional forest management in European mountain ranges
  Zadavatel: Evropská komise (2012 - 2015)
 • Zpracování plánu péče pro NPR Karlovské bučiny
  Zadavatel: nejsou (2011)
 • INFRES
  Zadavatel: Evropská komise (2012 - 2015)
 • Careers in Sustainability Excellence (CASTLE)
  Zadavatel: Evropská komise (2012 - 2016)
 • Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů (METODY II)
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2012 - 2014)
 • Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (S-TROM)
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2011 - 2014)
 • Modely nákladovosti pěstební činnosti
  Zadavatel: Vojenské lesy a statky, s. p., divize Mimoň (2011 - 2012)
 • Technologie pro grafickou a numerickou lesní hospodářskou evidenci
  Zadavatel: nejsou (2011 - 2012)
 • Prodej dříví na pni formou veřejné obchodní soutěže
  Zadavatel: Vojenské lesy a statky, s. p., divize Mimoň (2011 - 2012)
 • Inventarizace škod zvěří - Česká republika (příprava)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2009)
 • Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle standardu FSC v České republice
  Zadavatel: FSC ČR (2009 - 2011)
 • Stanovení hodnoty zásoby dřeva v lesích obce Jindřichov s využitím provozní inventarizace a sortimentního modelu
  Zadavatel: FEP, a.s.  (2009)
 • Ocenění škod zvěří v oboře Aglaia
  Zadavatel: Kristina Colloredo Mansfeld  (2009)
 • Zjištění porostní skladby na výzkumných plochách LFE Eberswalde
  Zadavatel: Landesforstanstalt Eberswalde, Eberswalde, Německo (2009 - 2010)
 • Technologická a metodická podpora zjišťování stavu lesa v Jižní Americe
  Zadavatel: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (2009 - 2016)
 • Technologická a metodická podpora národní inventarizace lesů v Irsku II
  Zadavatel: Oddělení zemědělství, rybářství a potravinářství, Forest Service, Irsko (2009 - 2013)
 • Technologická a metodická podpora zjišťování stavu lesa v Polsku
  Zadavatel: Univerzita Krakow (2008 - 2010)
 • Technologická a metodická podpora zjišťování stavu lesa v Chorvatsku
  Zadavatel: Lesnická fakulta, Univerzita Záhřeb (2009 - 2010)
 • Technologická a metodická podpora zjišťování stavu lesa ve Francii
  Zadavatel: Státní lesy Francie (ONF) (2008 - 2010)
 • Příspěvek lesnického sektoru v emisní bilanci ČR a modelová predikce scénářů managementu lesa v podmínkách České republiky (CZECHFORSCEN)
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2010 - 2012)
 • Zpracování plánu péče pro NPR Jizerskohorské bučiny
  Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2010)
 • Inventarizace škod zvěří v lesních porostech a na zemědělských kulturách v České republice
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2010 - 2012)
 • Carbon monitoring campaign in Infapro, Sabah, Malaysia II
  Zadavatel: Nadace FACE, Arnhem, Holandsko (2010 - 2011)
 • Ocenění škod zvěří na LHC Gerimo - Javorná
  Zadavatel: soukromý vlastník lesa (2010)
 • Komplexní zaměření ploch intenzivního monitoringu LIFE+ FutMon
  Zadavatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (2010)
 • Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových faktorů a zpracování komplexního návrhu opatření pro záchranu tohoto silně ohroženého druhu
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2007 - 2011)
 • Vytvoření standardního postupu hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty určeného pro objektivizaci rozhodování státní zprávy lesů a myslivosti
  Zadavatel: Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) (2003 - 2004)
 • Agregace predátorů do lokalit s kalamitními škodami hlodavci pomocí návnad
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2008)
 • Změření hnilob ve sloupaných porostech po 2 a 5 letech a založení nové ověřovací řady ve smrkových porostech Krušných hor
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2008)
 • Zaměření studánek
  Zadavatel: Municipality of Prague (2008 - 2009)
 • Zaměření kmenů v toku Odry
  Zadavatel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (2008)
 • Zaměření výzkumných ploch pro VÚLHM
  Zadavatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (2008)
 • Expertní a znalecké posouzení závěrečné zprávy projektu s názvem: „Zpracování návrhu metodiky realizace pilotního projektu ke stanovení výše lovu na základě stavu lesního ekosystému“
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2008)
 • Technologická a metodická podpora zjišťování stavu lesa na Ukrajině
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2004 - 2009)
 • Technologická a metodická podpora zjišťování stavu lesa v Belgii
  Zadavatel: Agentschap voor Natuur en Bos, Brusel (2008 - 2013)
 • Technologická a metodická podpora zjišťování stavu lesa v Rumunsku
  Zadavatel: Institut pro výzkum a řízení lesů, Voluntari (2004 - 2009)
 • Technologická a metodická podpora sběru dat na výzkumných plochách ve Slovinsku
  Zadavatel: Lublaňská univerzita, Biotechnická fakulta, Slovinsko (2007 - 2008)
 • Technologická podpora projektů ministerstva životního prostředí v Ontariu, Kanada
  Zadavatel: Minsterstvo životního prostředí, Ontario, Kanada (2007 - 2008)
 • Technologická a metodická podpora národní inventarizace lesů na ostrovech Kapverdy
  Zadavatel: General Department for Agriculture, Animal Husbandry, Forestry and Rural Engineering (DGASP), Praia, Kapverdy (2007 - 2013)
 • Technologická a metodická podpora maďarské národní inventarizace lesů
  Zadavatel: Central Agriculture Office, Forestry Directorate (2006 - 2009)
 • Technologická a metodická podpora sběru dat na výzkumných plochách ve Švýcarsku
  Zadavatel: Švýcarský federální výzkumný ústav, Birmensdorf (2007 - 2013)
 • Technologická a metodická podpora projektů sběru dat na výzkumných plochách v Bavorském národním parku, Německo
  Zadavatel: Národní park Bavorský les, Grefenau, Německo (2005 - 2009)
 • Technologická a metodická podpora sběru dat na zkusných plochách v Rakousku
  Zadavatel: BOKU – Univerzita přírodních zdrojů a aplikovaných věd, Vídeň, Rakousko (2008)
 • Provozní statistická inventarizace - Národní park Šumava, LS Srní
  Zadavatel: Správa Národního parku a CHKO Šumava, Vimperk (2008 - 2014)
 • Sortimentace nastojato (TREEMODEL) - Irsko
  Zadavatel: COFORD Irsko (2007)
 • Northern ToSIA
  Zadavatel: Evropská unie (2008 - 2011)
 • Provozní statistická inventarizace - Křemelná 2007
  Zadavatel: Správa Národního parku a CHKO Šumava, Vimperk (2007)
 • Pilotní studie využití dat národních inventarizací lesů k převedení geografických informací o diverzitě lesů do lokální úrovně pro pět testovacích oblastí, pokrývajících různé geofyzikální a geobotanické podmínky
  Zadavatel: EC-Joint Research Centre, Itálie (2006 - 2008)
 • Vypracování věcného záměru vyhlášky o lesním hospodářském plánování pro lesy spadající do působnosti MŽP, vycházející z metodiky hospodářské úpravy pro lesy s nepravidelnou strukturou
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2007)
 • Dynamika populací zvěře ve vztahu k pozemním komunikacím jakožto redukčního faktoru přežívání zvěře
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2007)
 • Modelový projekt úpravy prostředí v regionu
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2007)
 • Vyhodnocení vývoje fytocenóz na lokalitě s intenzivním pastevním tlakem vzácných druhů spárkaté zvěře (Pálava, obora Vřísek)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2008)
 • Význam myslivosti a její přínos k hospodářskému rozvoji lidských činností
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2007)
 • Stanovení zásob dřevní biomasy (uhlíku) na zalesněných plochách lokality Vintířov
  Zadavatel: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR (2006)
 • Provozní statistická inventarizace - LHC Prášily 2006
  Zadavatel: Správa Národního parku a CHKO Šumava, Vimperk (2006)
 • Statistická inventarizace lesů v oblasti Nižnij Bystrij na Ukrajině (FORZA)
  Zadavatel: FORZA, Ukrajina (2005 - 2007)
 • Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních porostech VLS ČR
  Zadavatel: Vojenské lesy a statky, s. p. (2006 - 2007)
 • Začlenění mezinárodně harmonizovaných postupů inventarizace lesů do metody Národní inventarizace lesů České republiky
  Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2005 - 2008)
 • Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesnických šetření a modelová analýza scénářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty.
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2003 - 2006)
 • Zpracování pracovní verze inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů ze sektoru LULUCF dle 2003 IPCC GPG-LULUCF pro období 1990-2004
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2005)
 • Provozní statistická inventarizace lesů - LHC České Žleby 2005
  Zadavatel: Správa Národního parku a CHKO Šumava, Vimperk (2005)
 • Revize lesních hospodářských plánů (LHP) v oblasti Národního parku Šumava (NPŠ)
  Zadavatel: Správa Národního parku a CHKO Šumava, Vimperk (2005 - 2006)
 • MEACAP - Rámcové úmluvy o životním prostředí a společná strategie v zemědělství
  (FP6-2002-SSP-1)
  Zadavatel: Evropská unie (2004 - 2007)
 • Příspěvek sektoru LULUCF k plnění závazků Kjótského protokolu v České republice
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2004)
 • Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa pro potřeby opakovaných cyklů inventarizace lesů ČR
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2004 - 2006)
 • COST Action E43: "Harmonizace národních inventur v Evropě: Postupy pro běžné vykazování"
  Zadavatel: Evropská komise (2004 - 2008)
 • Bilance uhlíku pro lesní ekosystémy: regionální kvantifikace zásoby uhlíku a modelování jejího vývoje v souvislosti se závazky Kjótského protokolu
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2003 - 2006)
 • Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2003 - 2005)
 • Rajonizace lesních půd ČR v závislosti na jejich acidifikaci a nutriční degradaci
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2003 - 2005)
 • Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci, nutriční degradaci eutrofizaci půd
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2002 - 2004)
 • Posílení multifunkčního využití Evropské půdy: Boj s okrajovostí zájmu o některé oblasti (EUROLAN)
  Zadavatel: Evropská unie (2003 - 2005)
 • CARBO-INVENT - více-zdrojové inventarizační metody pro kvantifikaci zásob uhlíku a jejich změn v Evropských lesích
  Zadavatel: Evropská unie (2002 - 2005)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd v Krkonošském národním parku a v Národním parku Šumava
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2002 - 2004)
 • Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR (Projekt VaV:SE/610/6/02)
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2002 - 2004)
 • Použití metodiky monitoračních ploch ponechaných samovolnému vývoji lesa v rezervacích ve vybraném segmentu NPR Jizerskohorská bučina v CHKO Jizerské hory
  Zadavatel: Správa chráněných krajinných oblastí ČR (2002)
 • Mapování pro NATURA 2000
  Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2002)
 • Tvorba alternativního LHP pro část území ŠLP Masarykův les - LHC Křtiny
  Zadavatel: Lesprojekt, Brno (2002)
 • Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2000 - 2002)
 • Myslivecká legislativa EU
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2001)
 • Dutch Forest Reserves Programme - rezervace Lieftingsbroek, výzkum 2001
  Zadavatel: Alterra, Wageningen, Holandsko (2001)
 • Obnova LHP v Národním parku Podyjí
  Zadavatel: Správa národního parku Podyjí (2001 - 2003)
 • Hospodářská úprava lesů v strukturně bohatých lesích - pilotní projekt VaV/620/4/00
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2000 - 2002)
 • Analýza a vyhodnocení příčin chřadnutí lesů v Beskydech
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2000 - 2001)
 • Příčiny imisního poškození lesních porostů v PLO Hrubý Jeseník, prognóza jejich dalšího vývoje a návrh opatření k omezení negativního vlivu imisí
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (2000 - 2001)
 • Hodnocení vlivu zvěře na vegetaci v roce 2000 metodou fytocenologických snímků na lokalitách Holany, obora Vřísek a Pavlov
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2000 - 2001)
 • Hodnocení výskytu moru prasat v populacích prasete divokého
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2000)
 • Zaměření bodů budované monitorační sítě zvláště chráněných uzemí PR Podboří. PP Salabka, PP Havránka, PP Baba, PP Podbabské skály, PR Homolka, PR Prokopské údolí a zhotovení videozáznamů o stavu těchto území
  Zadavatel: Municipality of Prague (2000)
 • Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku (Projekt VaV/620/1/00)
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (2000 - 2001)
 • Greenveins (EVK2-2000-22010) Vliv ekologické infrastruktury krajiny (Greenveins) a intenzity využití půdy na biodiverzitu v zemědělské krajině
  Zadavatel: Evropská unie (2000 - 2005)
 • Vyhodnocení trendů populací predátorů a kořisti na území České republiky a výběr modelové oblasti
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2000)
 • Příprava a ověření metodiky pro vyhodnocení údajů získaných v systému kontrolních a zkusných ploch
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (2000 - 2001)
 • Agroenvironmentální monitoring ČR
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1999 - 2002)
 • Monitoring zdravotního stavu lesa v Národním parku Podyjí
  Zadavatel: Správa chráněných krajinných oblastí ČR (1999 - 2000)
 • Monitoring zdravotního stavu lesa v Národním parku a CHKO Šumava
  Zadavatel: Správa Národního parku a CHKO Šumava, Vimperk (1999 - 2000)
 • Inventarizace lesních porostů ve vybraných zvláště chráněných územích - pilotní experiment Praděd
  Zadavatel: Správa chráněných krajinných oblastí ČR (1999 - 2000)
 • MONIS (MONitoring and Information System of the FACE Foundation)
  Zadavatel: Nadace FACE, Arnhem, Holandsko (1999 - 2001)
 • Telemetrické sledování tetřevů v oblasti Brd
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1999 - 2001)
 • Vypracování botanické a pedologické analýzy stanovišť osídlovaných a opuštěných kozami bezoárovými na lokalitách Vřístek a Pálava
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1999 - 2001)
 • Scénářová analýza udržitelné produkce dřeva pro různé režimy hospodaření v lesích
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1999 - 2002)
 • Nové postupy při tvorbě plánů péče s využitím technologie mapování pomocí softwarové aplikace Field-Map. Pilotní experiment PP Loucká obora, okres Blansko
  Zadavatel: Okresní úřad Blansko (1999)
 • Inventarizace škod způsobovaných zvěří na území České republiky
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1999 - 2000)
 • Monitoring zdravotního stavu lesa - stanovení koncentrace ozonu a jeho fytotoxicity v České republice
  Zadavatel: Československo-americký vědeckotechnický program (1998 - 2000)
 • Odborné stanovisko ke studii VÚLHM o koncepci lesnického výzkumu
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Modely pro výpočet zvýšených nákladů vzniklých v důsledku zařazení lesa do kategorie lesů zvláštního určení
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Modelování dopadů různých základních rozhodnutí na závazná ustanovení LHP na úrovni HS pro LHC, s možností volby posouzení těžební vyrovnanosti v následných deceniích
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Metodika zpracování LHP s využitím růstových modelů - úvodní etapa
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Kalkulace nákladů hospodaření v lese
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Sortimentace porostní zásoby na stojato při uplatnění kvantitativních a kvalitativních ukazatelů
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Růstové tabulky méně významných dřevin České republiky (modřín, jedle, jasan, bříza, olše černá, topol, habr, akát, douglaska)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Růstové modely méně významných dřevin ČR
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Návrh těžebního procenta jako podkladu pro výpočet závazného ustanovení maximální výše těžeb
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Telemetrické zajištění záchranného programu Tetřev
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Velkoplošná inventarizace lesů na území Národního parku Šumava
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1998 - 2003)
 • Expertiza vyhlášky č. 81/1996 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Metodika sběru a hodnocení dat v soustavě kontrolních a srovnávacích ploch
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Monitoring zdravotního stavu lesů, Křivoklát
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1998)
 • Vyhodnocení prostorové aktivity jelena evropského v rámci KRNAPu
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1998)
 • Ověření možnosti intenzifikace péče o kachnu divokou
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Přirozené způsoby krytí nutričních požadavků zvěře
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Aktuální situace populací a záchranných programů dropa velkého v Evropě
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Síť stabilizačních center a návrh jejich managementu
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Posouzení současného predačního zatížení méně stabilních populací vybraných druhů zvěře (liška, kuna, jezevec)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Vytvoření modelu scénáře záchrany populace zajíce polního v ČR
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1998)
 • Vymezení oblastí chovu vybraných druhů spárkaté zvěře - rajonizace II
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Vyhodnocení vlivu kozy bezoárové na prostředí obory Vřísek
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1998)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1998)
 • Monitoring zdravotního stavu lesa - stanovení koncentrace ozonu a jeho fytotoxicity v České republice
  Zadavatel: Československo-americký vědeckotechnický program (1997 - 2000)
 • Vyhodnocení vlivu pastevních a lokomočních aktivit spárkaté zvěře na vybraná vzácná rostlinná společenstva (fytocenologické snímky), provedení pedologické analýzy na pokusných a kontrolních plochách
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Zmapování historického vývoje struktury krajiny ČR, vyhodnocení jednotlivých stádií vývoje kulturní krajiny a její kapacity z hlediska chovu zvěře
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Objektivizace hodnocení škod způsobovaných spárkatou zvěří na lesních porostech
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1997)
 • Vyhodnocení stavu spárkaté zvěře a intenzity poškození porostů v jednotlivých oblastech ČR
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Provedení kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení stavu životního prostředí vodní pernaté zvěře v uplynulém desetiletí, stanovení korelace s populačními trendy a doporučení opatření z hlediska mysliveckého managementu
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Zpracování GIS studie Stanovení reálné kapacity prostředí pro chov zvěře v regionu
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Hodnocení škod zvěří na lesním majetku obce Jistebnice
  Zadavatel: Jistebnice (1997)
 • Biotechnická studie - modely výchovy smrkových porostů ve II. zóně Národního parku Šumava
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1997)
 • Návrh organizačního uspořádání les. výzkumu
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Vymezení dílčích oblastí na území lesních porostů z pohledu výskytu spárkaté zvěře a posouzení těchto dílčích oblastí s oblastmi výskytu škod působených spárkatou zvěří na lesních porostech
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Plošné ověření metodiky stanovování denzity pernatých dravců s využitím mezidruhových interakcí, provedení terénní kontroly vypovídací schopnosti statistických údaju o početnosti pernatých dravcu a vyhodnocení získaných údaju na úrovni České republiky
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Ověření vypovídací schopnosti kontrolních oplocenek o pastevním tlaku zvěře, prověření možnosti vzniku metodických chyb, návrh dalšího možného využití kontrolních oplocenek pro hodnocení vlivu spárkaté zvěře na fytocenózy
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Provedení testace metodiky stanovování počtu spárkaté zvěře v terénu pomocí termovize, vyhodnocení získaných dat v návaznosti na dosavadní výsledky
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Telemetrické sledování reintrodukovaných tetřevů v terénu, vyhodnocení získaných dat, vyhodnocení dosavadní účinnosti reintrodukčních akcí
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Vliv chovu kozy bezoárové na nově osídlené prostředí
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Poškození lesů a související environmentální faktory v Národním parku Krkonoše
  Zadavatel: Nadace FACE, Arnhem, Holandsko (1997 - 1998)
 • Značení a sledování migrací jelena evropského v rámci KRNAPu a v přiléhajících oblastech
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1997)
 • Stanovení trendů vývoje populací velkých šelem, na základě kapacity krajiny zpracování alternativních dopadů šíření těchto druhů na zoocenózy, navržení optimalizované varianty z hlediska provozu myslivosti a vývoje kulturní krajiny
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Stanovení reálné kapacity prostředí pro chov zvěře v regionu. Návrh metodického postupu.
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1997)
 • Růstové modely pro ostatní dřeviny
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Studie Hodnocení úspěšnosti introdukčních akcí tetřeva hlušce v České republice (1996) a příprava zajištění telemetrického sledování zvěře v roce 1997
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Zpracování podkladů pro vyhlášku Ministerstva zemědělství o hospodářské úpravě lesů
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Příprava a ověření metodiky pro vyhodnocení údajů získaných v systému kontrolních a zkusných ploch
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Spoluvydavatelství publikace Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin ČR
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Návrh záchranného programu tetřeva hlušce v České republice
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1996)
 • Hodnocení zdravotního stavu smrkového porostu v povodí Anenského potoka ( lokality Košetice a Rudolice)
  Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav (1996)
 • Biotechnická studie - modely výchovy porostů ve druhé zóně Národního parku Šumava
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1996)
 • Ověření nových způsobů přikrmování zvěře jako metoda zvyšování kapacity prostředí
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Provedení testace metodiky stanovování počtu spárkaté zvěře v terénu pomocí termovize, vyhodnocení získaných dat v návaznosti na dosavadní výsledky
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996 - 1997)
 • Aktuální situace populací a záchranných programů dropa velkého v Evropě
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Zjištění rozsahu škod zvěří na území LS Břehyně a Hradčany (VLS Mimoň)
  Zadavatel: Vojenské lesy a statky, s. p., divize Mimoň (1996)
 • Monitoring a objektivizace stavů chráněných druhů pernaté zvěře
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Ověření metodiky sčítání spárkaté zvěře termovizí
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Analýza genofondu kozy bezoárové
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Optimalizace biotechnologických postupů
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Značení a sledování migrací jelena evropského v rámci KRNAPu a v přiléhajících oblastech (třetí etapa)
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1996)
 • Vytyčení a výstavba kontrolních oplocenek a vyhodnocení vegetačního krytu v kontrolních oplocenkách
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1996)
 • Harmonizace vztahu lesních porostů a populací jelena evropského v Národním parku Šumava pro rok 1995
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1995)
 • Podklady pro novelizaci výčtu zvěře - tetřevovití
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na vybraná vzácná společenstva
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Zajištění odchytu a značení jelení zvěře v Krkonošském národním parku
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1995)
 • Analýza genofondu kozy bezoárové a její vliv na nová stanoviště
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Ohrožení zemědělských kultur husou
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Vyhodnocení výskytu spárkaté zvěře ve vazbě na lesní hospodářství a vymezení střetových oblastí jako podklad pro rajonizaci chovu spárkaté zvěře v České republice
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Trvalé zkusné plochy v mladých porostech
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Zpracování počítačového software určeného pro podporu rozhodovacího řízení ve státní správě
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Inventarizace škod způsobovaných zvěří na území České republiky
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Vliv lesních porostů na velikost atmosférické depozice látek v lesních porostech
  Zadavatel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (1995)
 • Venkovní šetření stavu porostů na monitorovacích plochách v povodích Lysina a Pluhův bor
  Zadavatel: Česká geologická služba (1995 - 1996)
 • Biologie a ekologie kozy bezoárové
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Biologické a ekologické nároky tetřeva hlušce, telemetrické sledování tetřevů v oblasti Brd
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Expertní a poradenská činnost v oblasti záchrany genofondu ohrožených druhů zvěře
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Vytvoření kriteriálního systému pro objektivizace hodnocení škod způsobovaných spárkatou zvěří, jako nedílné součásti přírodního ekosystému, na lesních porostech
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Vliv intenzivního chovu zvěře v bažantnicích na přírodní prostředí
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1995)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd v Jizerských horách
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1994)
 • Monitoring pro IRT - Nižněsvěrská rezervace v Rusku
  Zadavatel: Institute fur Resonanzetherapie Cappenberg, Německo (1994 - 1996)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd na Křivoklátsku
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1994 - 1998)
 • Vytvoření a provoz informační soustavy na bázi poloprovozních výzkumných ploch (PVP) a trvalých zkusných ploch (TZP)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1994 - 2004)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd. Klimatická a imisní situace na území Krkonošského národního parku
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1994)
 • Zajištění odchytu a značení jelení zvěře v Krkonošském národním parku
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1994)
 • Odběr jehličí pro listovou analýzu, stanovení nadzemní biomasy porostu, hodnocení zdravotního stavu porostu podle vybraných položek metodiky monitoringu lesů první úrovně a zpracování výsledků na lokalitě Načetín a v Krušných horách
  Zadavatel: Česká geologická služba (1994 - 1995)
 • Analýza a vyhodnocení příčin chřadnutí lesů v Beskydech
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1994)
 • Regionální scénář posunu lesních vegetačních stupňů v lesní oblasti Kladensko-Rakovnické pánve - 9c, podoblast Džbán a v části lesní oblasti 13 Šumava (NP Šumava)
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1994)
 • Ekologická šetření vlivu porostů náhradních dřevin na mikroklima obnovních sečí
  Zadavatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (1994)
 • Monitoring pro IRT - projekt Česká republika
  Zadavatel: Institute fur Resonanzetherapie Cappenberg, Německo (1994 - 1997)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd na území Krušných hor
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1994 - 1996)
 • Informační studie k budování informačního systému pro Národní park Šumava
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1994)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd, NP Šumava
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1993 - 1998)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd, NP Krkonoše
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1993 - 1998)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd, Brdy (VLS Hořovice)
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1993 - 1996)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd, Beskydy
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1993 - 1997)
 • Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd Národním parku Podyjí
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1999 - 2000)
 • Monitoring zdravotního stavu lesa na Křivoklátsku
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1991 - 1994)
 • Fytocenologické snímkování Brd
  Zadavatel: Mezinárodní zemědělská škola Larenstein (1993)
 • Hybridní model vývoje lesního ekosystému
  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR (1993)
 • Růstové modely hlavních dřevin ČR (SM, BO, BK, DB) - zpráva
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1993)
 • Meliorace lesních půd vápněním (studie zpracovaná pro Lesy České republiky)
  Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (1993)
 • Odvození analytických výrazů pro tloušťku kůry hlavních dřevin České republiky (SM, BO, BK, DB) a přepočet Tabulek objemů kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře
  Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR (1993)
 • Měření atmosférické depozice na vrchu Praha
  Zadavatel: nejsou (1993)
 • Návrh těžebního procenta jako podkladu pro výpočet závazného ustanovení maximální výše těžeb
  Zadavatel: nejsou (1993)