Project detail
Assesment of biomass (carbon) growing stock on the afforested plots in Vintířov locality
Funding institution:
Institute of Soil Biology, Biological Centre AS CR
Responsible at IFER:
Emil Cienciala
Project realization:
2006
Description:
Cílem tohoto projektu je stanovení biomasy (resp. uhlíku obsaženého v biomase) dřevin na výzkumných plochách založených na bývalé výsypce u obce Vintířov. Tyto údaje jsou potřebné pro studie zaměřené na bilanci ekosystémové zásoby uhlíku v daných lokalitách, pedogenezi ve vztahu k dřevinné skladbě a typu porostu. Předkládaná zpráva popisuje dendrometrické šetření na výzkumné ploše a úvodní přepočet měřených údajů na množství biomasy (resp. uhlíku) dřevin na zkusných plochách na základě biometrických rovnic.