Project detail
Complex system for prevention, identification, inventory, classification, analysis and evaluation of game damage at forestry and agriculture.
Funding institution:
Ministry of Agriculture, Czech Republic
Responsible at IFER:
Martin Černý, Jana Beranová
Project partners:
Forest Management Institute (FMI), Brandýs nad Labem, Czech Republic
Czech University of Agriculture, Prague
Project realization:
2010 - 2012
Description:
Problematika vztahu zvěře, lesa a zemědělských kultur patřila vždy mezi aktuální otázky diskutované lesnickou a mysliveckou veřejností. Cílem projektu je zjistit metodami výběrového statistického šetření rozsah poškození lesních porostů zvěří na celém území České republiky. Výběr lokalit a porostů, kde se terénní šetření uskuteční, je výsledkem třístupňového statistického výběru, který zaručuje, že výsledný soubor hodnocených porostů je reprezentativní pro celé území republiky, jsou v něm dostatečně zastoupena základní vývojová stádia porostů a hospodářsky významné i doprovodné druhy dřevin. Navržené řešení projektu přímo navazuje na výsledky dílčího úkolu “Zjišťování škod zvěří způsobovaných na lesních porostech”, který byl řešen jako součást projektu “Velkoplošná inventarizace lesů v ČR” a na řešení projektu "Inventarizace škod zvěří v lesích České republiky. Šetření roku 2000", které IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o.(IFER) řešil v roce 1995 a v letech 1999-2000. Kromě toho IFER řešil v letech 1995-2003 řadu výzkumných projektů financovaných Ministerstvem zemědělství,které se touto problematikou zabývaly podrobněji. Výsledkem je poměrně ucelený soubor informací o rozsahu poškození lesů v České republice zvěří (Invetarizace škod v roce 1995, 2000 a 2005) a také o příčinách a faktorech, které rozsah škod ovlivňují. Třetí zopakování celorepublikové inventarizace škod zvěří přinese aktuální informaci o stavu lesních ekosystémů a umožní sledovat v časové řadě od roku 1995 vývoj rozsahu škod v měřítku celé republiky. Problematika škod na zemědělských kulturách dosud komplexně řešena nebyla, proto v rámci projektu bude zpracována a verifikována metodika pro zjišťování a vyhodnocování škod na jednotlivých zemědělských kulturách. Kromě toho bude zpracována metodika inventarizace škod na zemědělských kulturách, která bude navazovat na ověřený systém inventarizace škod v lesních porostech. Očekávané přínosy projektu: Čtvrté zopakování celorepublikové invetarizace škod zvěří přinese aktuální informaci o stavu lesních ekosystémů a umožní sledovat v časové řadě od roku 1995 vývoj rozsahu škod v měřítku celé republiky. Problematika škod na zemědělských kulturách dosud komplexně řešena nebyla, proto v rámci projektu bude zpracována a verifikována metodika pro zjišťování a vyhodnocování škod na jednotlivých zemědělských kulturách. Kromě toho bude zpracována metodika invetarizace škod na zemědělských kulturách, která bude navazovat na ověřený systém invetarizace škod v lesních porostech. Vzhledem ke komplexnosti problematiky bude rovněž zpracován systém prevence, klasifikace a vyhodnocování škod působených zvěří ve vazbě na management jejích populací.