Project detail
Incorporation of internationally harmonized techniques of forest inventory into the methodology of the Czech NFI
Funding institution:
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic
Coordinator:
IFER - Institute of Forest Ecosystem Research, Jílové u Prahy, Czech Republic
Responsible at IFER:
Cerny, Cienciala, Beranova
Project realization:
2005 - 2008
Description:
Cílem projektu je umožnit třem českým zástupcům v COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu) Action E43 „Harmonisation of National Forest Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting“ („Sladění Evropských národních inventarizací lesa: metody jednotného podávaní informací“; dále v textu Akce) aktivní účast v pracovních skupinách. COST E43 je důležitým příspěvkem ke sladění národních standardů a pracovních postupů v oblasti inventarizace lesů a zahrnuje jak identifikaci a srovnání národních postupů používaných v jednotlivých zúčastněných zemích, tak formulaci postupů pro předávání informací na mezinárodní úrovni. Česká strana podepsala Memorandum of Understanding této Akce 7. července 2004. Smyslem Akce je vybudovat lesnický informační servis založený na bázi národních lesnických inventarizací v Evropě. Budovaný lesnický systém vychází z požadavků platných mezinárodních úmluv a je založen na otevřené aktivní spolupráci všech 23 (k 1. 9. 2004) zúčastněných zemí. Mezinárodní úmluva o biodiverzitě (CBD), závěry Ministerské konference o ochraně lesů (MCPFE), úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) a další mezinárodní závazky vznášejí požadavky na vytvoření kompatibilního jednotného způsobu podávání informací o stavu prostředí pro všechny zúčastněné státy. Mezinárodní spolupráce a aktivní účast České republiky (zástupci IFER jsou členy všech tří pracovních skupin, řídícího i správního výboru Akce) je zárukou, že výsledky právě dokončené Národní inventarizace lesů České republiky (NIL ČR) a nový cyklus NIL ČR bude odpovědným orgánům poskytovat potřebné podklady pro hlášení.