Project detail
Platform for Research and Inventory of Forest Ecosystems
Funding institution:
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic
Responsible at IFER:
Jana Beranová
Project realization:
2012 - 2014
Description:
Cílem projektu je partnerská síť zabývající se studiem a inventarizací lesních ekosystémů a intenzivní spoluprací partnerů. Záměrem je, aby příslušník cílové skupiny (CS) byl schopen komplexně posoudit zjištěné skutečnosti a zapracovat výsledky jak v oblasti metodické, tak i faktické. Multidisciplinární přístup je definován pohybem v síti složené z různě profilovaných partnerů, kteří se zabývají inventarizací lesů, vzděláváním a výzkumem v oblasti lesních ekosystémů. Intenzifikace spolupráce mezi partnery a žadatelem vede k rozšíření a propojení oborových znalostí v oblastech systémové biologie a ekologie lesů, včetně základních disciplín, a jejich uplatnění v pěstování lesa, ochraně lesa, hospodářské úpravě a inventarizaci lesů. Členové sítě jsou v rámci multidisciplinárních týmů motivováni ke vzájemným konzultacím a akceptování možných variantních přístupů. Cílem je také iniciace předkládání společných projektů, vytvoření komunikační platformy, kde dojde k vzájemným interakcím partnerských organizací a členů CS. Propojení institucí bude zajištěno v rámci navržených klíčových aktivit při organizaci stěžjních stáží pro členy CS. Stáže budou organizovány jednak jako interní, tj. u členů sítě, ale i jako externí - zahraniční. Důraz je kladen také na podporu vzdělávání v konceptu learning-by-doing. Výstupem projektu je fungující síť, v rámci které bude nastaven efektivní systém oboustranného přenosu poznatků, členové CS pohybem v síti výrazně rozšíří své extrakurikulární dovednosti a znalosti. CS bude podpořena formou multidisciplinárních interaktivních akcí zorganizovaných v rámci řešení projektu. Na těchto akcích budou využity zkušenosti expertů i výsledky činností realizovaných týmem při řešení projektu. Projekt je v synergii s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015, zejména cíl-5 a cíl 6, dále je cílem dlouhodobého záměru MŠMT, protože podporuje odpovědné zaměstnávání absolventů VŠ, je rovněŽ v souladu DZ MENDELU a LDF MENDELU .