Publications

Publications

2018

Brovkina O., Cienciala E., Surový P., Janata P. (2018): Unmanned aerial vehicles (UAV) for assessment of qualitative classification of Norway spruce in temperate forest stands, Geo-spatial Information Science, DOI:10.1080/10095020.2017.1416994
read article...(In English) 

2017

Brovkina O., Novotny J., Cienciala E., Zemek F., Russ R. (2017). Mapping forest aboveground biomass using airborne hyperspectral and LiDAR data in the mountainous conditions of Central Europe. Ecol. Eng. 100, 219–230. doi:10.1016/j.ecoleng.2016.12.004
Cienciala E., Tumajer J., Zatloukal V., Beranová J., Holá Š., Hůnová I., Russ R. (2017). Recent spruce decline with biotic pathogen infestation as a result of interacting climate, deposition and soil variables. Springer, DOI: 10.1007/s10342-017-1032-9
Brovkina O., Cienciala E., Zemek F., Lukeš P., Fabianek T. & Russ R. (2017). Composite indicator for monitoring of Norway spruce stand decline. European Journal of Remote Sensing, 50:1, 550-563
Tumajer, J., Altman, J., Štěpánek, P., Treml, V., Doležal, J., Cienciala, E. (2017). Increasing moisture limitation of Norway spruce in Central Europe revealed by forward modelling of tree growth in tree-ring network. Agric. For. Meteorol. 247, 56–64. doi:10.1016/j.agrformet.2017.07.015
Altman, J., Fibich, P., Santruckova, H., Dolezal, J., Stepanek, P., Kopacek, J., Hunova, I., Oulehle, F., Tumajer, J., Cienciala, E. (2017). Environmental factors exert strong control over the climate-growth relationships of Picea abies in Central Europe. Sci. Total Environ. 609, 506–516. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.07.134
Krupková, L., Marková, I., Havránková, K., Pokorný, R., Urban, O., Šigut, L., Pavelka, M., Cienciala, E., Marek, M.V. (2017). Comparison of different approaches of radiation use efficiency of biomass formation estimation in Mountain Norway spruce. Trees - Struct. Funct. 31. doi:10.1007/s00468-016-1486-2
Ehrenbergerová, L., Kučera, A., Cienciala, E., Trochta, J., Volařík, D. (2017). Identifying key factors affecting coffee leaf rust incidence in agroforestry plantations in Peru. Agrofor. Syst. 1–15. doi:10.1007/s10457-017-0101-x

2016

Beranová J. (2016). Metody hodnocení a monitoringu škod zvěří na lese. Příspěvek do sborníků příspěvků odborného semináře "Možnosti eliminace škod zvěří na lesních porostech" pořádaného Českou lesnickou společností za podpory MZe a VÚLHM dne 21.ledna 2016, str. 14-17.
Cienciala E., Russ, R., Šantrůčková H., Altman J., Kopáček J., Hůnová I., Štěpánek P., Oulehle F., Tumajer J., Ståhl G. (2016). Discerning environmental factors affecting current tree growth in Central Europe. Science of the Total Environment, Vol. 573: 541–554.
more... 
Brovkina O., Latypov I.S., Cienciala E., Fabianek T., (2016). Improved method for estimating tree crown diameter using high-resolution airborne data. J. Appl. Remote Sens. 10, 26006. doi:10.1117/1.JRS.10.026006
Vilén T., Cienciala E., Schelhaas M.J., Verkerk P.J., Lindner M., Peltola H. (2016). Increasing carbon sinks in European forests: effects of afforestation and changes in mean growing stock volume. Forestry 89, 82–90. doi:10.1093/forestry/cpv034
Ehrenbergerová L., Cienciala E., Kučera A., Guy L., Habrová H. (2016). Carbon stock in agroforestry coffee plantations with different shade trees in Villa Rica, Peru. Agrofor. Syst. 90, 433–445. doi:10.1007/s10457-015-9865-z
Barrett F., McRoberts R.E., Tomppo E., Cienciala E., Waser L.T. (2016). A questionnaire-based review of the operational use of remotely sensed data by national forest inventories. Remote Sens. Environ. 174, 279–289. doi:10.1016/j.rse.2015.08.029

2015

Cienciala E., Zatloukal V., Beranová J. (2015). Adaptační strategie reagující na chřadnutí smrku v Moravskoslezských Beskydech. Lesnická práce 3/2015, str. 21-23.
Zatloukal V., Russ R., Beranová J., Starý M. (2015). Výsledky velkoplošné inventarizace lesů v NP Šumava. Šumava - čtvrtletník Správy NP a CHKO Šumava. Jaro 2015; str. 4-5.
Raši R., Cienciala E., Priwitzer T., Palán Š., Pavlenda P. (2015). Bilancia uhlíka v drevných produktoch na Slovensku / The carbon balance in harvested wood products in Slovakia. Lesn. Cas. For. J. 61: 101–106.
Cienciala E., Zatloukal V., Černý M., Russ R., Beranová J. (2015). Vybrané výsledky šetření Inventarizace krajiny CzechTerra z let 2008/2009 a 2014/2001 a jejich interpretace na příkladu dřevinné skladby. Sborník příspěvků ze XVIII. Sněmu lesníků na téma Národní inventarizace lesů konaného dne 10.11.2015 v Hradci Králové, str. 69-75. Vydala Česká lesnická společnost ve spolupráci s ÚHÚL.
Černý M. a kol. (2015). Inventarizace krajiny CzechTerra. Co ukazuje opakované šetření z let 2008/2009 a 2014/2015? Lesnická práce 10: 33-35.
Cienciala E., Černý M., Russ R., Zatloukal V. (2015). Inventarizace krajiny CzechTerra. Vybrané výsledky šetření z let 2008/2009 a 2014/2015. Příloha Lesnické práce 10
Brovkina O., Latypov I., Cienciala E. (2015). Estimating average tree crown size using high-resolution airborne data. J Appl Remote Sens 9:096053.
Ayanz JS.M., Torres G.D., Gasparini P., Stahl G., Parviainen J., Lier M., Asensio I.A., Cienciala E., Freudenschuss A., Ferrera P.G. (2015). Maintenance and appropriate enhancement of forest resources and their contribution to global carbon cycles. State of Europe´s forests 2015.

2014

Sarvašová Z., Cienciala E., Beranová J., Vančo M., Ficko A., Pardos M. (2014). Analysis of governance systems applied in multifunctional forest management in selected European mountain regions / Analýza systémov governancie využívaných pri multifunkčnom manažmente lesov vo vybraných európskych horských oblastiach. Lesn. Cas. For. J. 60: 159-167.
Nesňal Z. a kol. (2014). Analýza dopadů sdělení EK k rámci klimaticko-energetické politiky mezi lety 2020-2030 na zemědělství ČR. Studie zpracovaná ÚZEI pro MZE, 125 stran.
Šantrůčková H, Malý S., Cienciala E. (2014). Půdní organická hmota a vodní retenční kapacita půd. Příspěvek ve sborníku Povodně a sucho - krajina jako základ řešení. Sborník příspěvků ze seminářů Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR konaných ve dnech 8. října 2013 a 5. června 2014, str. 41-48.

2013

Cienciala E., Centeio A., Blazek P., Cruz Gomes Soares M. and Russ R. (2013). Estimation of stem and tree level biomass models for Prosopis juliflora/pallida applicable to multi-stemmed tree species. Trees (Berlin, Germany) I 1-10 LA - English.
 
Groen, T.A., Verkerk, P.J., Böttcher, H., Grassi, G., Cienciala, E., Black, K.G., Fortin, M., Köthke, M., Lehtonen, A., Nabuurs, G.-J., Petrova, L. & Blujdea, V. (2013). What causes differences between national estimates of forest management carbon emissions and removals compared to estimates of large-scale models? Environmental Science & Policy 33(0): 222-232.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901113001329# 
Vybíral O. (2013). Nové trendy v české taxaci. Lesnická práce 4/13: 22-23.
Beranová J., Vybíral O. (2013). Porosty nastojato lze změřit přesně. Lesnická práce 9/13: 26-28.
Zatloukal V., Holá Š., Kačmar M. (2013). Tis červený (Taxus baccata) v České republice. Výsledky inventarizace 2007–2012 / European Yew (Taxus baccata) in the Czech Republic. Inventory 2007-2012. Edice: Folia Forestalia Bohemica, Forestalia 25, ISBN 978-80-7458-042-0. Nakladatelství Lesnická práce. 204 stran.
Beranová J. (2013). Zopakuje se po páté celorepubliková inventarizace škod zvěří? Sborník z konference XVI. Sněm lesníků – Myslivecká legislativa v kontextu, plánované novely zákona o myslivosti, stavy zvěře a škody zvěří, str. 53-54. ISBN 978-80-02-02445-3.
Forest Service et al. (2013). The Second National Forest Inventory, Republic of Ireland, Field Procedures and Methodology. Government of Ireland.
Forest Service et al. (2013). The Second National Forest Inventory, Republic of Ireland, Results. Government of Ireland.

2012

MÜLLER, P, PECHEUR, A.L., BARTOLI, M. (2012) Cubage du bois sur pied selon la qualité. Forêt entreprise n° 203, mars 2012/2.
read article... (In French)
Stahl G., Cienciala E., Chirici G., Lanz A., Vidal C., Winter S., McRoberts R.E., Rondeaux J., Schadauer K. and Tomppo E. (2012). Bridging National and Reference Definitions for Harmonizing Forest Statistics. Forest Science 58 (3): 214-223.
Heikkinen J., Tomppo E., Freudenschuss A., Weiss P., Hylen G., Kušar G., McRoberts R., Kandler G., Cienciala E., Petersson H. and Stahl G. (2012). Interpolating and Extrapolating Information from Periodic Forest Surveys for Annual Greenhouse Gas Reporting. Forest Science 58 (3): 236-247.
Zatloukal V. (2012). Tis červený – dřevina roku 2012. Příroda 3/2012
http://3pol.cz/1249-tis-cerveny-drevina-roku-2012 
Zatloukal V., Holá Š., Kačmar M. (2012). Tis červený v ČR. Lesnická práce 5/2012
3 příspěvky ve sborníku referátů ze semináře TIS - dřevina roku 2012 konaného pod záštitou MZe a s finančním přispěním podniku Lesy ČR dne 31.května 2012 v Roztokách u Prahy: 1. Zatloukal V., Holá Š., Kačmar M. - Tis červený (Taxus baccata) - dřevina roku 2012 2. Zatloukal V., Holá Š., Kačmar M. - Pokus o rekonstrukci původního rozšíření tisu čeveného a vymezení jeho ekologické amplitudy v ČR 3. Zatloukal V., Holá Š., Kačmar M. - Přehled nejdůležitějších pramenů zabývajících se problematikou tisu v České republice

2011

PECHEUR, A. (2011). Le Field-map, une technologie mobile pour un suivi des données de terrain. Espaces Natureles n. 33:39
read article... (In French)
PACH M., SOBERKA M. (2011). The application of a retrospective dynamic competition index to assess the impact of neighbouring trees on silver fir (Abies alba Mill.) basal area increment. Lesne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2011, Vol. 72 (4): 357 read article...(In Polish)
Kožený, P., Vater, P., Žerníčková, O., Šindler, M., Zapletal, J. (2011). Vývoj technické stabilizace dřevní hmoty v korytě Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví. Vodní hospodářství 3/2011, 125-129. read article...(In Czech)
Bukša, I., Bukša, M., Černý, M. (2011). ПОЛЬОВА ГІС ДЛЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ЯКІСНО НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОЛЬОВОГО ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ (Uplatnění GIS v lesnictví - Kvalitativně nové možnosti terénního sběru dat v lesnictví). ЛІСОВИЙ І МИСЛИВСЬКИЙ ЖУРНАЛ (Časopis pro lesnictví a myslivost) 3/2011, str.16-19.
read article...(In Russian)
Dirección General de Evaluación, Valoración, Financiamiento del Patrimonio Natural, Del Ministerio Del AmbienteInventario (2011). Evaluación del Patrimonio Natural en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Capítulo IV), Peru, Lima, 264 p.
Beranová, J., Apltauer, J., Černý, M. (2011). Inventarizace škod zvěří. Výsledky čtvrtého celorepublikového opakování. Lesnická práce 2, str. 9-13.
Beranová, J., Apltauer, J., Černý, M. (2011). Nárůst poškození lesních porostů zvěří se v posledních pěti letech podařilo zastavit. Svět myslivosti, ročník 12, č.3, str. 5-9.
Černý, M. a Bukša, I.F. [Eds.] (2011). Využití pokročilé technologie Field-Map v lesním hospodářství a krajinářství: zkušenosti česko-ukrajinského projektu TechInLes. Odborná publikace dokumentující všechny společné aktivity ukrajinské a české strany v průběhu projektů ZRS (TechInLes I a II). (vydáno rusky jako „Применение передовой технологии Field-Map в лесном и садово-парковом хозяйстве: опыт чешско-украинского проекта ТехИнЛес“).
Ståhl, G.E., Cienciala, E., Chirici, G., Lanz, A., Vidal, C., Winter, S., McRoberts, R.E., Rondeaux, J., Schadauer, K., Tomppo, E. (2011). Bridging national and reference definitions for harmonizing forest statistics. Forest Science (accepted)
Marek M.V. a kol. (2011). Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Academia Praha, 253 stran.
Beranová J., Apltauer J., Hůla P., Jedlička J. (2011). Vliv zvěře na lesní ekosystémy v CHKO Křivoklátsko. Příspěvek do sborníku referátů ze semináře „Škody zvěří neexistují?“ pořádaného ve spolupráci obchodní společnosti Dendrologické Dobřichovice a Správy CHKO Křivoklátsko a LS Křivoklát LČR za finanční podpory MZe ČR dne 22.9.2011 v Roztokách u Křivoklátu, strana 12-18.
Zatloukal V. (2011). Škody zvěří a možnosti dlouhodobého zachování populace tisu na Křivoklátsku. Příspěvek do sborníku referátů ze semináře „Škody zvěří neexistují?“ pořádaného ve spolupráci obchodní společnosti Dendrologické Dobřichovice a Správy CHKO Křivoklátsko a LS Křivoklát LČR za finanční podpory MZe ČR dne 22.9.2011 v Roztokách u Křivoklátu, strana 30-34.
Zatloukal V., Pařez j, (2011). Tvorba LHP na podkladu provozní inventarizace – metoda pro přírodě bližší obhospodařování lesů. Příspěvek do sborníku konference Hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích , 29.- 30. září ČLA Trutnov.
Zatloukal V. (2011). Tis červený – opomíjená původní dřevina našich lesů, možnosti a problémy jeho uplatnění v lesním hospodářství. Příspěvek do sborníku konference Aktuality v pěstování méně častých dřevin v České republice, 25. 11. 2011, Kostelec nad Černými lesy, LFD ČZU Praha
Tatarinov F.A., Cienciala E., Vopěnka P., Avilov V. (2011). Effect of climate change and nitrogen deposition on central-European forests: Regional-scale simulation for South Bohemia. Forest Ecology and Management 262 (2011) 1919–1927.
San-Miguel-Ayanz, J., Ståhl, G., Vidal, C., Cienciala, E., Korhonen, K. (2011) Criterion 1: Maintenance and Appropriate Enhancement of Forest Resources and their Contribution to Global Carbon Cycles. Indicator 1.3: Age structure and/or diameter distribution of forests. In FOREST EUROPE, UNECE and FAO 2011: State of Europe’s Forests 2011. Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 2011. ISBN 978-82-92980-05-7.
San-Miguel-Ayanz, J., Ståhl, G., Vidal, C., Cienciala, E., Korhonen, K. (2011) Criterion 1: Maintenance and Appropriate Enhancement of Forest Resources and their Contribution to Global Carbon Cycles. Indicator 1.4: Carbon stock. In FOREST EUROPE, UNECE and FAO 2011: State of Europe’s Forests 2011. Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 2011. ISBN 978-82-92980-05-7.

2010

PECHEUR, A.L., BARTOLI, M., MÜLLER, P. (2010). Field-Map, un outil de terrain pour estimer les peuplements forestiers. La forêt privée n° 315:42-46.
read article... (In French)
ZAMBARDA, A., ČERNÝ, M., VOPĚNKA, P. (2010). Field-Map, una nuova tecnologia per la raccolta e l'elaborazione dati. Sherwood Foreste ed Alberi Oggi n°167:33-38.
read article... (Italian)
Eds. E. Cienciala, G. Seufert, V. Blujdea, G. Grassi, Z. Exnerová (2010). Harmonized Methods for Assessing Carbon Sequestration in European Forests. Results of the Project “Study under EEC 2152/2003 Forest Focus regulation on developing harmonized methods for assessing carbon sequestration in European forests”. JRC-IES Italy, EUR 24300 EN – 2010, 326 pages
abstract 
Tomppo E., Gabler K., Schadauer K., Gschwantener T., Lanz A., Stahl G., McRoberts R.E., Chirici G., Cienciala E. and Winter S. (2010). Summary of Accomplishments In: Tomppo, E., Gschwantner, T., Lawrence, M., McRoberts, R.E. [Eds.] et al. (2010). National Forest inventories. Pathways for Common Reporting. Springer, ISBN 978-90-481-3232-4, p.45-54
Černý M., Kučera M., Cienciala E., Beranová J. (2010). Czech Republic (chapter) In: Tomppo, E., Gschwantner, T., Lawrence, M., McRoberts, R.E. [Eds.] et al. (2010). National Forest inventories. Pathways for Common Reporting. Springer, ISBN 978-90-481-3232-4, p.145-156
Ståhl, G.E., Cienciala, E., Chirici, G., Lanz, A., Vidal, C., Winter, S., McRoberts, R.E., Rondeaux, J., Schadauer, K., Tomppo, E. (2010). Bridging national and reference definitions for harmonizing forest statistics. Forest Science (in review).
Cienciala E., Apltauer J. (2010). National Greenhouse Gas Inventory Report, NIR (reported inventory 2008), Chapter 7 - Land Use, Land-Use Change and Forestry (CRF sector 5) and Chapter 11 - KP LULUCF, CHMI Praha, 2010 (http://unfccc.int/national_reports)
Exnerová Z. (2010). National Greenhouse Gas Inventory Report, NIR (reported inventory 2008), Chapter 6 - Agriculture (CRF sector 4), CHMI Praha, 2010 (http://unfccc.int/national_reports)

2009

EXNEROVA, Z., CIENCIALA, E. (2009). Greenhouse gas inventory of agriculture in the Czech Republic. Plant Soil and Environment 55(8):311-319.
McROBERTS, RE., TOMPPO, E., SCHADAUER, K., VIDAL, C., STAHL, G., CHIRICI, G., LANZ, A., CIENCIALA, E., WINTER, S., SMITH, W. B. (2009). Harmonizing National Forest Inventories. Journal of Forestry, 107(4):179-187
FROUZ, J., PIZL, V., CIENCIALA, E., KALCIK, J. (2009). Carbon storage in post-mining forest soil, the role of tree biomass and soil bioturbation Biogeochemistry 94(2):111-121
TATARINOV, F.A.,CIENCIALA, E. (2009). Long-term simulation of the effect of climate changes on the growth of main Central-European forest tree species. Ecological Modelling 220: 3081–3088
ČERNÝ, M., APLTAUER, J., OUJEZDSKÝ, P. (2009): Programová podpora sortimentace těžebního fondu. Lesnická práce 88
MERGANIČ, J., RUSS, R., BERANOVÁ, J., MERGANIČOVÁ, K. (2009) Assessment of the impact of deer on the diversity of young trees in forest ecosystems in selected localities of the Czech Republic. Ekológia 28(4):432-435
Open article 
ŠÍMOVÁ P., ČERNÝ M., CIENCIALA E., APLTAUER J., KUČEROVÁ J., BERANOVÁ J., DRAHOŇOVSKÁ E. (2009). A methodology for classifying aerial photographs within the CzechTerra landscape inventory system: a new approach to generating data for landscape analyses. Journal of Landscape Studies 2: 43-55.

2008

CIENCIALA, E., APLTAUER, J., EXNEROVÁ, Z., TATARINOV, F. (2008). Biomass functions applicable to oak trees grown in Central-European forestry. Journal of Forest Science 54, 109-120.
CIENCIALA, E., EXNEROVÁ, Z., SCHELHAAS, M-J. (2008). Development of forest carbon budget and wood production in the Czech Republic until 2060. Annals of Forest Science 65: 603.
CIENCIALA, E., TOMPPO, E., SNORASSON, A., BROADMEADOW, M., COLIN, A., DUNGLER, K., EXNEROVÁ, Z., LASSERE B., PETERSSON, H., PRIWITZER, T., SANCHEZ PENA, G., STAHL, G. (2008). Preparing reporting systems for LULUCF: use of National Forest Inventories in European countries. Silva Fennica 42, 73-88.
NABUURS, G.J., THÜRIG, E., HEIDEMA N., ARMOLAITIS, K., BIBER, P., CIENCIALA, E., KAUFMANN, E., MÄKIPÄÄ, R., NILSEN, P., PETRITSCH, R., PRISTOVA, T., ROCK, J., SCHELHAAS, M.J., SIEVANEN, R., SOMOGYI, Z., VALLET, P. (2008). Hotspots of the European forests carbon cycle. Forest Ecology and Management 256, 194-200.
BILLETER, R. et al., ROUBALOVÁ, M., ČERNÝ, M. Indicators for biodiversity in agricultural landscapes: a pan-European study. Journal of Applied Ecology 2008, 45. 141-150.
DORMANN CARSTEN F. et al.,  ROUBALOVÁ, M. Prediction uncertainty of environmental change effects on temperate European biodiversity. Ecology Letters 11. 235-244.
LAGERGREN, F., LANKREIJER, H., KUČERA, J., CIENCIALA, E., MOLDER, M., LINDROTH, A. (2008). Thinning effects on pine-spruce forest transpiration in central Sweden. Forest Ecology and Management 255, 2312-2323

2007

SOMOGYI, Z., CIENCIALA, E., MÄKIPÄÄ, R., MUUKKONEN, P., LEHTONEN, A., WEISS, P. Indirect methods of large scale forest biomass estimation. European Journal of Forest Research (2007) 126(2):197-207.
LEHTONEN, A., CIENCIALA, E., TATARINOV, F.A., MÄKIPÄÄ R. (2007). Uncertainty estimation of biomass expansion factors for Norway spruce in the Czech Republic. Annals of Forest Science 64(2): 133-140.
SCHELHAAS, M.J., CIENCIALA, E., LINDNER M., NABUURS, G.J., ZIANCHI, G. (2007). Selection and quantification of forestry measures targeted at the Kyoto Protocol and the Convention on Biodiversity. Alterra-report 1508, Alterra, Wageningen 1-95.
LIIRA, J. et al., ROUBALOVÁ, M. Plant functional group composition and large-scale species richness in the agricultural landscapes of Europe. Journal of Vegetation Science 19 (1), 3-14.
BERANOVÁ, J., ZATLOUKAL, V., PAŘEZ J., ČERNÝ, M. Inventarizace škod zvěří. Výsledky šetření z roku 2005. Lesnická práce 4 (2007), 215-217.

2006

BUKŠA, I. F., ČERNÝ, M. Peredovi technolohiji u lisovomu hospodarstvi Ukrajiny: vnesok česko-ukrajinskoho proektu ТechInLes., Lisovyj ta myslyvskyj žurnal, 2006. №6.
ČERNÝ, M., BUKŠA, I. F., PASTERNAK, V.P. (2006)Usage of field technology Field-Map in forest management and nature protection. Geoinformatics, Kiev, Ukraine
ČERNÝ, M., PAŘEZ, J., ZATLOUKAL, V. (2006). Porostní zásoby zjištěné v NIL ČR 2001-2004. Lesnická práce , roč. 85, č. 9/2006
ZATLOUKAL, V., ČERNÝ, M., PAŘEZ, J. (2006).  Jedle bělokorá v NP Šumava v datech inventarizace lesů. Lesnická práce , roč. 85, č.1/2006.
CIENCIALA, E., ČERNÝ, M., TATARINOV, F.A., APLTAUER, J., EXNEROVÁ, Z. (2006). Biomass functions applicable to Scots pine. Trees–Structure and Function (2006) 20: 483-495.
APLTAUER, J., CIENCIALA, E., CUDLÍN, P., HRUŠKA, J., HUŠEK, J., PODRÁZSKÝ, V., VOPĚNKA, P., VRŠOVSKÝ, V. (2006). Naléhavost lesopěstebních opatření na základě multikriteriální analýzy. Lesnická práce , roč. 85, č.2/2006
CIENCIALA, E., EXNEROVÁ, Z, MACKŮ, J., HENŽLÍK, V. (2006). Forest topsoil organic carbon content in Southwest Bohemia region. Journal of Forest Science (2006) Vol. 52 (9): 387-398
BUKŠA, I. F., MESKOVA, T.S., PASTERNAK V.P., ČERNÝ, M. Inventory and mapping of outplantings using field technology Field-Map. Landscape architecture, 2006, Moscow
ČERNÝ, M., BUKŠA, I. F., PATSERNAK V.P., RUSS, R. Informacionnyj standart dlja lesnogo chozjajstva Ukrajiny – osnova intěgraciji dannych i razvitija GIS. Lesovodstvo i agrolesomelioracija. Charkov 2006. vydání 108., str. 9-16.
CIENCIALA, E., HENŽLÍK, V., ZATLOUKAL, V. (2006). Assessment of carbon stock change in forests - adopting IPCC LULUCF Good Practice Guidance in the Czech Republic. Lesnicky casopis - Forestry Journal 52, 17-28.
CIENCIALA, E., TATARINOV, F., ČERNÝ, M. (2006). Carbon cycle in managed forests - Applying a process model to stands of major tree species in central-European forestry. Lesnicky casopis - Forestry Journal 52, 29-39.
TKAČ, V.P., ČERNÝ, M., BUKŠA, I. F. Prospects of usage of up-to-date technologies for data collection and management in forest management. Forest and hunting journal, 2006, Kiev, Ukraine
VOPĚNKA, P., ČERNÝ, M. (2006). GIS aided Statistical Forest Inventory in Transcarpathia, Ukraine. ArcNews, Vol.27, No. 4
read article...(In English)  
CIENCIALA, E., TATARINOV, F.A. (2006). Application of BIOME-BGC model to managed forests: 2. Comparison with long-term observations of stand production for major tree species. Forest Ecology and Management 237, 252-266.
TATARINOV, F.A., CIENCIALA, E. (2006). Application of BIOME-BGC model to managed forests: 1. Sensitivity analysis. Forest Ecology and Management 237, 267-279.
BUKŠA, I. F., ČERNÝ, M. Peredovyje těchnologiji inventarizaciji i monitoringa lesov: opyt češsko-ukrajinskogo projekta «TECHINLES». Oborudovanije i instrument dlja professionalov. 2006. №6.
BUKSHA, I., RUSS, R., MESHKOVA, T., PASTERNAK, V., CERNY, M. Inventory and mapping of green city parks with help of field GIS "Field-Map" // Landscape plus. - 2006. - No1. - pp. 48-51.
read article... (In Russian)
ČERNÝ M., APLTAUER, J, CIENCIALA, E. (2006). Accuracy of biometric measurements of standing beech trees. Lesnícky časopis - Forestry Journal 52 (3): str.223-237 (Zvolen)

2005

BERANOVÁ, J., ČERNÝ, M., PAŘEZ, J., VOPĚNKA, P. Inventarizace škod zvěří na menších územích. Lesnická práce č. 9 (84), 18-20.
APLTAUER, J., VOPĚNKA, P. (2005). Využití technologie GIS při určování stavu lesního porostu. GEOinfo, roč. XI.
CIENCIALA, E., DUNGER, K., PETERSSON H., SNORRASON, A., STåHL, G. (2005). COST E43 WG2 STSM scientific report. Podkladová analýza dotazníku PS2. Interní dokument COST Action E 43.
ČERNÝ, M. (2005). Růstové modely hlavních dřevin české republiky a způsoby jejich využití v kombinaci s daty Národní inventarizace lesů v české republice. Sborník příspěvků z konference „Růstové funkce v lesnictví“, 31. května 2005, Kostelec nad Č.L.
ČERNÝ, M., PAŘEZ, J. (2005). Zjišťování objemu a sortimentace stojících stromů s využitím modelu tvaru kmene. Lesnická práce č. 12 (84), str. 22-25
read article...(In Czech)  
ČERNÝ, M., BUKŠA, I. Field-Map - Advanced measurement technology for forest management, nature conservation and landscaping. Conference proceedings, International anniversary scientific conference devoted to the 75th anniversary of Ukrainian forestry research institute founding , 30 - 31 March 2005, Kharkov, Ukraine, 84-85.
BUKŠA, I., PASTERNAK, V., ČERNÝ, M. Possibilities of field technology Field-Map usage in solving monitoring and inventory tasks. Materials of regional consultative meeting “Possibilities of up-to-date GIS technologies as support of solution of “Slobozaskij” region problems “. 2005, Sumy, Ukraine , 26-27.
BUKŠA, I. F., ČERNÝ, M. Possibilities of up-to-date technology Field-Map usage of in remote monitoring and forest inventories. Materials of international consultative meeting “Possibilities of spatial technologies in inventories of forest and water resources of given districts”, 14-19 February 2005, Lviv, district Slavsk, Ukraine.
Czech - Ukrainian project “ TechInLes“. Up-to-date forest management and nature protection technologies. Equipment and tool for professionals, № 11., 88-91.
ČERNÝ, M., BUKŠA, I. F., PASTERNAK, V. P., RUSS, R. Information standard for Ukrainian forest management - principles of data integration and GIS development. Forestry and agricultural afforestation, 108, 2005, Kharkov, Ukraine, 9-16
CIENCIALA, E., ČERNÝ, M., APLTAUER, J., EXNEROVÁ, Z. (2005). Biomass functions applicable for European beech. Journal of Forest Science (Praha) 51(4): 147-154.
more...